Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Генеральний директор

 

 

 

Бавикiн Вiктор Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)М.П.


25.09.2014

(дата)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Азово-Чорноморська iнвестицiйна компанiя у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Місцезнаходження

61002, Харкiв, вул. Сумська, 96

4. Код за ЄДРПОУ

23915446

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 719-49-01 (057) 719-49-05

6. Електронна поштова адреса

infa@azcher.com.uaII. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.09.2014


(дата)

2. Повідомлення

185 (1938) Вiдомостi НКЦПФР

30.09.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.azcher.com.ua

в мережі Інтернет

30.09.2014


(адреса сторінки)


(дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1

25.09.2014

Облігація підприємства відсоткова

170000

170000000.00

370.69

Зміст інформації:

25.09.2014 р. Дирекцiєю АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ IНВЕСТИЦIЙНОЇ КОМПАНIЇ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (Протокол № 2 вiд 25.09.2014 р.) було прийнято рiшення про публiчне розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ IНВЕСТИЦIЙНОЇ КОМПАНIЇ У ФОРМI ТОВ серiї "С" загальною кiлькiстю 170 000 (сто сiмдесят тисяч) штук номiнальною вартiстю 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) кожна загальною номiнальною вартiстю 170 000 000, 00 грн. (сто сiмдесят мiльйонiв грн. 00 коп.)
Порядок розмiщення облiгацiй:
Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй вiдбуватиметься через органiзатора торгiвлi ПАТ “ФОНДОВА БIРЖА “ПЕРСПЕКТИВА” (код за ЄДРПОУ 33718227) за мiсцезнаходженням бiржi: 49000, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30.
Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй здiйснюється на фондовiй бiржi згiдно з Правилами ФОНДОВОЇ БIРЖI "ПЕРСПЕКТИВА", зареєстрованими рiшенням НКЦПФР № 861 вiд 02.07.2014 р, а також у вiдповiдностi до вимог законодавства.
Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй здiйснюється без залучення андеррайтера.
Розрахунки за облiгацiями на виконання договорiв з першими власниками здiйснюватимуться без дотримання принципу «поставка проти оплати».
Дата початку укладення договорiв з першими власниками облiгацiй серiї «С» - 01 грудня 2014 р.
Дата закiнчення укладення договорiв з першими власниками облiгацiй серiй «С» - 30 листопада 2015 р.
Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення - 654,16 %.
Частка вiд статутного капiталу (у вiдсотках) - 370,69 %.
Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються:
Власники облiгацiй мають такi права:
-купувати та продавати облiгацiї на бiржовому та позабiржовому ринках цiнних паперiв;
-надавати облiгацiй в заставу;
-отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй вiдповiдно до умов їх емiсiї в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;
-отримати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, виходячи з кiлькостi днiв з дати початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду по дату, що передує датi початку дострокового викупу або дострокового погашення облiгацiй (у разi прийняття рiшення про достроковий викуп усього випуску або рiшення про дострокове погашення вiдповiдно);
-подати облiгацiї Емiтенту до викупу в строки та в порядку, встановленi Проспектом емiсiї облiгацiй та Рiшенням про публiчне розмiщення облiгацiй, а також Рiшенням про достроковий викуп усього випуску та Рiшенням про змiну термiнiв викупу (у разi прийняття таких рiшень);
-подати облiгацiї Емiтенту до погашення (дострокового погашення) в строки та в порядку, встановленi Проспектом емiсiї облiгацiй та Рiшенням про публiчне розмiщення облiгацiй, а також Рiшенням про дострокове погашення облiгацiй (у разi прийняття такого рiшення);
-отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення або при достроковому викупi;
-здiйснювати iншi операцiї з облiгацiями, що не суперечать чинному законодавству.
Спосiб оплати цiнних паперiв:
Оплата облiгацiй при укладеннi договорiв з першими власниками облiгацiй здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi.
Покупець повинен сплатити повну вартiсть облiгацiй за договором на поточний рахунок АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ IНВЕСТИЦIЙНОЇ КОМПАНIЇ У ФОРМI ТОВ (код за ЄДРПОУ 23915446) п/р 26503001119479 в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», МФО 300670.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв:
Фiнансовi ресурси загальною сумою 170 000 000,00 грн. (сто сiмдесят мiльйонiв грн. 00 коп.), залученi вiд розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї «С», будуть спрямованi на придбання цiнних паперiв пiдприємств України.
Прiзвище, iм’я та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi планують придбати цiннi папери, що розмiщуються, кiлькiсть цiнних паперiв, якi планується придбати зазначеними особами, цiна придбання:
Члени Дирекцiї АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ IНВЕСТИЦIЙНОЇ КОМПАНIЇ У ФОРМI ТОВ не планують придбавати облiгацiї, щодо яких було прийнято рiшення про публiчне розмiщення.
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв:
Емiтент не є акцiонерним Товариством, тому конвертацiя облiгацiй у власнi акцiї емiтента не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї:
Облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу в строк з 01 грудня по 04 грудня кожного року протягом термiну обiгу облiгацiй включно.
Термiн обiгу облiгацiй починається з дня, наступного за днем реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та отримання свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй по 30 листопада 2040 року включно.
Погашення облiгацiй серiї "С" здiйснюватиметься з 01 грудня 2040 року по 30 листопада 2041 року.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями за 104 вiдсотковi перiоди з 01.12 по 28 (29).02, з 01.03 по 30.05, з 01.06 по 30.08,з 01.09 по 30.11, здiйснюється кожного року протягом термiну обiгу облiгацiй на протязi 15-ти календарних днiв пiсля закiнчення вiдсоткового перiоду.
Розмiр вiдсоткової ставки за перший вiдсотковий перiод складає 24 % рiчних.
Розмiр вiдсоткової ставки з 2-го по 104-й вiдсотковi перiоди встановлюється Емiтентом самостiйно вiдповiдно до кон'юктури фондового ринку та фiнансово-господарського стану Емiтента, але не може бути меншою за облiкову ставку НБУ.
Рiшення про розмiр вiдсоткової ставки вiдсоткових перiодiв з 2-го по 104-ий приймається Дирекцiєю Емiтента за 30 календарних днiв до початку вiдсоткового перiоду. Зазначене Рiшення пiдлягає розмiщенню на власнiй сторiнцi Емiтента в мережi Iнтернет протягом 15 календарних днiв вiд дати прийняття та не менш як за 15 календарних днiв до початку нового вiдсоткового перiоду.