Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Бавикiн Вiктор Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

09.02.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Азово-Чорноморська iнвестицiйна компанiя у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Місцезнаходження

61002, Харкiв, вул. Сумська, 96

4. Код за ЄДРПОУ

23915446

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 719-49-01 (057) 719-49-05

6. Електронна поштова адреса

infa@azcher.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

09.02.2015

 

(дата)

2. Повідомлення

29(2033)Вiдомостi НКЦПФР

12.02.2015

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.azcher.com.ua

в мережі Інтернет

12.02.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного капіталувідсотках)

1

2

3

4

5

6

1

30.12.2014

Облігація підприємства відсоткова

170000

170000000.00

370.69

Зміст інформації:

30.12.2014 р. Дирекцiєю АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ IНВЕСТИЦIЙНОЇ КОМПАНIЇ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (Протокол №6 вiд 30.12.2014 р.) було прийнято рiшення про про публiчне розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ IНВЕСТИЦIЙНОЇ КОМПАНIЇ У ФОРМI ТОВ серiї "С" загальною кiлькiстю 170 000 (сто сiмдесят тисяч) штук номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) кожна загальною номiнальною вартiстю 170 000 000,00 грн. (сто сiмдесят мiльйонiв грн. 00 коп.)
Порядок розмiщення облiгацiй:
Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй вiдбуватиметься через органiзатора торгiвлi ПАТ “ФОНДОВА БIРЖА “ПЕРСПЕКТИВА” (код за ЄДРПОУ 33718227) за мiсцезнаходженням бiржi: 49000, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30.
Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй здiйснюється на фондовiй бiржi згiдно з Правилами ФОНДОВОЇ БIРЖI "ПЕРСПЕКТИВА", зареєстрованими рiшенням НКЦПФР № 861 вiд 02.07.2014 р, а також у вiдповiдностi до вимог законодавства.
Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй здiйснюється без залучення андеррайтера.
Розрахунки за облiгацiями на виконання договорiв з першими власниками здiйснюватимуться без дотримання принципу «поставка проти оплати».
Дата початку укладення договорiв з першими власниками облiгацiй серiї «С» - 01 квiтня 2015 р.
Дата закiнчення укладення договорiв з першими власниками облiгацiй серiй «С» - 31 березня 2016 р.
Спiввiдношеннявiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату
прийняття цього рiшення - 654,16 %.
Частка вiд статутного капiталувiдсотках) - 370,69 %.
Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються:
Власники облiгацiй мають такi права:
- купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку;
- отримувати вiдсотковий дохiд у строки, передбаченi умовами розмiщення;
- подавати Емiтенту облiгацiї для викупу вiдповiдно до умов емiсiї облiгацiй;
- право на отримання номiнальної вартостi у строк погашення облiгацiй;
- отримати номiнальну вартiсть у строк викупу облiгацiй;
- здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству та умовам емiсiї облiгацiй;

- iншi права, встановленi Проспектом емiсiї облiгацiй та чинним законодавством.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Право власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку.
Спосiб оплати цiнних паперiв:
Оплата облiгацiй при укладеннi договорiв з першими власниками облiгацiй здiйснюється в нацiональнiй валютi Українигривнi.
Покупець повинен сплатити повну вартiсть облiгацiй за договором на поточний рахунок АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ IНВЕСТИЦIЙНОЇ КОМПАНIЇ У ФОРМI ТОВ (код за ЄДРПОУ 23915446) п/р 26503001119479 в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», МФО 300670.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв:
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї «С», будуть спрямованi на придбання цiнних паперiв пiдприємств України, зокрема, вiдсоткових, дисконтних облiгацiй, цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будiвництва.
Прiзвище, iм’я та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi планують придбати цiннi папери, що розмiщуються, кiлькiсть цiнних паперiв, якi планується придбати зазначеними особами, цiна придбання:
Члени Дирекцiї АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ IНВЕСТИЦIЙНОЇ КОМПАНIЇ У ФОРМI ТОВ не планують придбавати облiгацiї, щодо яких було прийнято рiшення про публiчне розмiщення.
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв:
Емiтент не є акцiонерним Товариством, тому конвертацiя облiгацiй у власнi акцiї емiтента не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї:
Викуп облiгацiй здiйснюється протягом календарного мiсяця з початку кожного вiдсоткового перiоду, починаючи з 6-го вiдсоткового перiоду.
Термiн обiгу облiгацiй починається з дня, наступного за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та отримання свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, по 31 березня 2041 року включно.
Погашення облiгацiй серiї "С" здiйснюватиметься з 01 квiтня 2041 року по 31 березня 2042 року.
Виплата вiдсоткового доходу власникам облiгацiй здiйснюється протягом одного календарного мiсяця пiсля закiнчення вiдсоткового перiоду на пiдставi реєстру власникiв облiгацiй, який формується на кiнець операцiйного дня, що передує дню початку наступного вiдсоткового доходу облiгацiй та надається Центральним депозитарiєм.
Розмiр вiдсоткової ставки на 1 - 5 вiдсотковий перiод складає 24 % рiчних.

Розмiр вiдсоткової ставки на 6-й та кожний наступний вiдсотковi перiоди встановлюється Емiтентом самостiйно вiдповiдно до фiнансово-господарського стану Емiтента, але не може бути меншою за облiкову ставку Нацiонального банку України.
Рiшення про розмiр вiдсоткової ставки на 6 та кожний наступний вiдсотковi перiоди, а також цiна, за якою здiйснюватиметься викуп облiгацiй, приймається Дирекцiєю Емiтента за 15 (п'ятнадцять) календарних днiв до початку вiдсоткового перiоду та оформлюється протоколом. Зазначене Рiшення пiдлягає розмiщенню на власнiй сторiнцi Емiтента в мережi Iнтернет та публiкацiї в офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому буде опублiковано проспект емiсiї облiгацiй протягом 5 (п’ять) календарних днiв вiд дати прийняття та не менш як за 10 (десять) календарних днiв до початку нового вiдсоткового перiоду.