Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Дюбко Андрiй Геннадiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIВЕЛЬНИК"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23319496
1.4. Місцезнаходження емітента
Харківська , -, 61002, мiсто Харкiв, вул. Сумська, буд. 96
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(057) 719-49-01 (057) 719-49-01
1.6. Електронна поштова адреса емітента
regis79@azcher.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України №  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://azov-blacksea.com.ua/novosti.htm в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, оскiльки Товариством таких лiцензiй (дозволiв) не отримувалось.
Вiдомостi щодо належностi емiтента до об'єднань пiдприємств вiдсутнi у зв'язку з тим, що емiтент не належеть до жодного з таких об'єднань: не входить до складу асоцiацiї, корпорацiї, консорцiумiв, концернiв та iнших об'єднань за галузевим, територiальним та iншими принципами.
ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" не користується послугами рейтингового агенства у зв'язку з вiдсутнiстю у статутному капiталi державної частки; Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, та не займає монопольне (домiнуюче) становище.
Форма "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнювалась у зв'язку з тим, що вiдповiдно до роздiлу V глава 2 пункт 1.5 Положення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006 року про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв емiтенти-акцiонернi товариства цю форму не заповнюють.
За звiтнiй та попереднiй перiоди дивiденди не нараховувались.
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що форма iснування акцiй товариства бездокументарна.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися.
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Форма "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" не заповнювалась у зв'язку з вiдсутнiстю випуску боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя стосовно п.15-24 не надається через те, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Звiт про корпоративне управлiння вiдсутнiй тому, що Товариство не є фiнансовою установою.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй (п.29).
Iнформацiя, що була розмiщена на оновленому сайтi Загальнодоступної iнформацiйної бази даних ДКЦПФР про ринок цiнних паперiв 26.03.212 року о 19:01:00 годинi була спростована у зв'язку з апаратним i програмним збоями, що привели до технiчної помилки щодо вказаної дати здiйснення дiї у вiдомостях про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: замiсть правильної дати здiйснення дiї 26.03.2012 року була вказана помилкова дата 25.03.2012 року. Таким чином у зв'язку з самостiйно виявленою помилкою iнформацiю "Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй" вiд 26.03.2012 року о 19:01:00 год., вважати недiйсною.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIВЕЛЬНИК"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
61002
3.1.5. Область, район
Харківська , -
3.1.6. Населений пункт
мiсто Харкiв
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Сумська, буд. 96
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 №424442
3.2.2. Дата державної реєстрації
28.03.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
4000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
4000
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "МЕРКУРIЙ"
3.3.2. МФО банку
351663
3.3.3. Поточний рахунок
260073002719
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "МЕРКУРIЙ"
3.3.5. МФО банку
351663
3.3.6. Поточний рахунок
260073002719
3.4. Основні види діяльності
46.62 Оптова торгiвля верстатами
46.18 Дiяльнiсть посередникiв, що спецiалiзуються в торгiвлi iншими товарами
96.09 Надання iнших iндивiдуальних послуг, н. в. i. у.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Дюбко Андрiй Геннадiйович 100
Усього 100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2012 року - 2 особи.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 2 особи.
Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 2 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 4 особи.
Фонд оплати працi у 2012 роцi 14,4 тис. грн., зменшення порiвняно з попереднiм роком приблизно на 1,2 тис. грн.
Щодо кадрових програм емiтента данi вiдсутнi.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дюбко Андрiй Геннадiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 132783 25.02.1999 Московський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З "01" березня 2003 року виконуючий обов`язки Голови правлiння АТ "Будiвельник".
6.1.8. Опис
Змiн у персональному складi у звiтному перiодi не було.
Голова правлiння АТ "Будiвельник" з "01" вересня 2005 року.
Голова Правлiння виконує функцiї голови колегiального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.
Повноваження: керiвництво роботою Товариства та виконавчим органом, розпорядження майном Товариства у межах повноважень згiдно Статуту, представлення Товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Одержує зарплату згiдно штатного розкладу. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлiкова Дiна Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 508332 10.06.1997 Орджонiкiдзевський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
05
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
01.10.2008 - 30.07.2010 рр. - головний бухгалтер товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торгово-промисловий фондовий регiстр". З "16" серпня 2010 року перебуває на посадi Головного бухгалтера ПАТ "Будiвельник".
6.1.8. Опис
Змiн у персональному складi у звiтному перiодi не було.
"16" серпня 2010р. засiданням Наглядової ради ПАТ "Будiвельник" (Протокол N1 вiд 16.08.2010р.) прийняте рiшення обрати Головним бухгалтером безстроково. До "16" серпня 2010 року посада головного бухгалтера в Товариствi передбачена не була.
Попереднi посади, якi займала посадова особа:
03.08.1985 рiк - технiк Науково-дослiдного технологiчного iнституту приладобудування;
01.04.1989 рiк - 16.08.1991 рiк - iнженер Науково-дослiдного технологiчного iнституту приладобудування;
16.08.1991 рiк -02.01.1995 рiк - iнженер Науково-виробничого малого пiдприємства "Квазар-електро";
01.02.1995 рiк - 30.06.1995 рiк - бухгалтер-касир Науково-виробничого пiдприємства ХПI;
01.07.1995 - 29.12.2000 рр. - заступник головного бухгалтера Науково-виробничого пiдприємства "Комета";
01.02.2001 - 30.12.2001 рр. - економiст Науково-виробничого пiдприємства "Антей";
01.02.2002 - 01.02.2005 рр. - економiст Науково-виробничого об'єднання "Вулкан";
28.02.2005 рiк - заступник директора з виконанням обов'язкiв головного бухгалтера Приватного науково-виробничого пiдприємства "АСК";
16.01.2006 - 29.08.2008 рр. головний бухгалтер Приватного науково-виробничого пiдприємства "АСК";
01.10.2008 - 30.07.2010 рр. - головний бухгалтер товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торгово-промисловий фондовий регiстр".
З 16.08.2010 року - головний бухгалтер ПАТ "Будiвельник".
Повноваження визначаються Статутом Товариства, дорученнями Голови правлiння та Законом України "Про акцiонернi товариства", а також ведення бухгалтерського облiку на Товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Одержує зарплату згiдно штатного розкладу. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Денисенко Iрина Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 012907 23.06.1995 Iзюмський МРВ УМВС України в Харкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1978
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
05
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади, якi займала посадова особа останнi 3 (три) роки: З 01.10.2008 року по 21.03.2011 рiк - начальник вiддiлу з випуску цiнних паперiв Азово-Чорноморської iнвестицiйної компанiї у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю. З 22.03.2011 року по теперiшнiй час перебуває на посадi директора виконавчого товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торгово-промисловий фондовий регiстр".
6.1.8. Опис
Змiн у персональному складi у звiтному перiодi не було.
"16" серпня 2010 року наказом акцiонера ПАТ "Будiвельник", яке складається з однiєї особи, Ряшенцева Є.С. (Наказ N2 вiд 16.08.2010р.) виконання обов'язкiв Ревiзора ПАТ "Будiвельник" строком на 5 (п'ять) рокiв.
З 22.03.2011 року по теперiшнiй час перебуває на посадi директора виконавчого товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торгово-промисловий фондовий регiстр".
Повноваження: завдання Ревiзора полягає у здiйсненнi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року (плановi) та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства (позаплановi), скликаннi та проведеннi засiдань ревiзiйної комiсiї i визначенi Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства". Винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi у звiтному перiодi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бавикiн Вiктор Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МН 304358 11.01.2002 Київський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 01.05.2004 року по теперiшнiй час перебуває на посадi Генерального директора Азово-Чорноморської iнвестицiйної компанiї у формi ТОВ.
6.1.8. Опис
У звiтному перiодi вiдбулись наступнi змiни у персональному складi:
"03" вересня 2012 року Рiшенням акцiонера ПАТ "Будiвельник", яке складається з однiєї особи, Дюбка А.Г. (Рiшення N2 вiд 03.09.2012р.) достроково припиненi повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "Будiвельник" Бавикiна Вiктора Миколайовича (паспорт серiї МН № 304358, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 11.01.2002р.). Перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Будiвельник" з 16.08.2010 року.
"03" вересня 2012 року Рiшенням акцiонера ПАТ "Будiвельник", яке складається з однiєї особи, Дюбка А.Г. (Рiшення N2 вiд 03.09.2012р.) обрано членом Наглядової ради ПАТ "Будiвельник" строком на 5 (п'ять) рокiв Бавикiна Вiктора Миколайовича (паспорт серiї МН № 304358, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 11.01.2002р.).
З 01.05.2004 року по теперiшнiй час перебуває на посадi Генерального директора Азово-Чорноморської iнвестицiйної компанiї у формi ТОВ.
Повноваження визначаються Статутом Товариства, дорученнями Голови правлiння та Законом України "Про акцiонернi товариства". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бортняк Вадим Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 179809 10.09.1996 Старокостянтинiвський РВ УМВС України в Хмельницькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
03
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 02.02.2004 року по теперiшнiй час перебуває на посадi директора комерцiйного Азово-Чорноморської iнвестицiйної компанiї у формi ТОВ.
6.1.8. Опис
У звiтному перiодi вiдбулись наступнi змiни у персональному складi:
"03" вересня 2012 року Рiшенням акцiонера ПАТ "Будiвельник", яке складається з однiєї особи, Дюбка А.Г. (Рiшення N2 вiд 03.09.2012р.) достроково припиненi повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "Будiвельник" Бортняка Вадима Вiкторовича (паспорт серiї НА № 179809, виданий Старокостянтинiвським РВ УМВС України в Хмельницькiй областi 10.09.1996р.). Перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Будiвельник" з 16.08.2010 року.
"03" вересня 2012 року Рiшенням акцiонера ПАТ "Будiвельник", яке складається з однiєї особи, Дюбка А.Г. (Рiшення N2 вiд 03.09.2012р.) обрано членом Наглядової ради ПАТ "Будiвельник" строком на 5 (п'ять) рокiв Бортняка Вадима Вiкторовича (паспорт серiї НА № 179809, виданий Старокостянтинiвським РВ УМВС України в Хмельницькiй областi 10.09.1996р.). "03" вересня 2012 року засiданням Наглядової ради ПАТ "Будiвельник" (Протокол N1 вiд 03.09.2012р.) прийняте рiшення обрати Головою Наглядової ради Бортняка Вадима Вiкторовича.
З 02.02.2004 року по теперiшнiй час перебуває на посадi директора комерцiйного Азово-Чорноморської iнвестицiйної компанiї у формi ТОВ. Повноваження визначаються Статутом Товариства, дорученнями Голови правлiння та Законом України "Про акцiонернi товариства". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мусiєнко Андрiй Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕЕ 586973 15.12.2001 Євпаторiйський МВГУ УМВС України в Криму
6.1.4. Рік народження**
1985
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
03
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 23.09.2009 року по теперiшнiй час перебуває на посадi начальника вiддiлу цiнних паперiв Азово-Чорноморської iнвестицiйної компанiї у формi ТОВ.
6.1.8. Опис
Змiн у персональному складi у звiтному перiодi не було.
"16" серпня 2010р. засiданням Наглядової ради ПАТ "Будiвельник" (Протокол N1 вiд 16.08.2010р.) прийняте рiшення обрати Членом Правлiння ПАТ "Будiвельник" строком на 5 (п'ять) рокiв.
З 23.09.2009 року по теперiшнiй час перебуває на посадi начальника вiддiлу цiнних паперiв Азово-Чорноморської iнвестицiйної компанiї у формi ТОВ.
Повноваження визначаються Статутом Товариства, дорученнями Голови правлiння та Законом України "Про акцiонернi товариства". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Одержує зарплату згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваленко Iнна Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 251640 21.08.1996 Комiнтернiвський РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 11.08.2003р. по 11.08.2006р. перебувала на посадi Заступника директора з фiнансових питань ТОВ ТД "Вовна".
6.1.8. Опис
Змiн у персональному складi у звiтному перiодi не було.
"16" серпня 2010р. засiданням Наглядової ради ПАТ "Будiвельник" (Протокол N1 вiд 16.08.2010р.) прийняте рiшення обрати Членом Правлiння ПАТ "Будiвельник" строком на 5 (п'ять) рокiв.
З 11.08.2003р. по 11.08.2006р. перебувала на посадi Заступника директора з фiнансових питань ТОВ ТД "Вовна". З 15.08.2006р. по теперiшнiй час Головний бухгалтер Азово-Чорноморської iнвестицiйної компанiї у формi ТОВ.
Повноваження визначаються Статутом Товариства, дорученнями Голови правлiння та Законом України "Про акцiонернi товариства". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Одержує зарплату згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Луценко Вiкторiя Юрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МТ 003389 17.09.2008 Ленiнський РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1980
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
00
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 11.11.2010 року перебувала на посадi фахiвця з торгiвлi цiнними паперами Азово-Чорноморської iнвестицiйної компанiї у формi ТОВ. З 01.04.2011 року по теперiшнiй час перебуває на посадi фахiвця з органiзацiї захисту iнформацiї з обмеженим доступом вiддiлу фiнансового монiторингу Азово-Чорноморської iнвестицiйної компанiї у формi ТОВ.
6.1.8. Опис
У звiтному перiодi вiдбулись наступнi змiни у персональному складi:
"03" вересня 2012 року Рiшенням акцiонера ПАТ "Будiвельник", яке складається з однiєї особи, Дюбка А.Г. (Рiшення N2 вiд 03.09.2012р.) обрано членом Наглядової ради ПАТ "Будiвельник" строком на 5 (п'ять) рокiв Луценко Вiкторiю Юрiївну (паспорт серiї МТ N 003389, виданий Ленiнським РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi 17.09.2008 року). З 11.11.2010 року перебувала на посадi фахiвця з торгiвлi цiнними паперами Азово-Чорноморської iнвестицiйної компанiї у формi ТОВ. З 01.04.2011 року по теперiшнiй час перебуває на посадi фахiвця з органiзацiї захисту iнформацiї з обмеженим доступом вiддiлу фiнансового монiторингу Азово-Чорноморської iнвестицiйної компанiї у формi ТОВ. Повноваження визначаються Статутом Товариства, дорученнями Голови правлiння та Законом України "Про акцiонернi товариства". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiння Дюбко Андрiй Геннадiйович ММ 132783 25.02.1999 Московський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 40 100 40 0 0 0
Головний бухгалтер Бєлiкова Дiна Миколаївна МК 508332 10.06.1997 Орджонiкiдзевський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Ревiзор Денисенко Iрина Вiкторiвна МК 012907 23.06.1995 Iзюмський МРВ УМВС України в Харкiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Бавикiн Вiктор Миколайович МН 304358 11.01.2002 Київський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Голова наглядової ради Бортняк Вадим Вiкторович НА 179809 10.09.1996 Старокостянтинiвський РВ УМВС України в Хмельницькiй областi 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Мусiєнко Андрiй Сергiйович ЕЕ 586973 15.12.2001 Євпаторiйський МВГУ УМВС України в Криму 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Коваленко Iнна Олександрiвна МК 251640 21.08.1996 Комiнтернiвський РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Луценко Вiкторiя Юрiївна МТ 003389 17.09.2008 Ленiнський РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Усього 40 100 40 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Дюбко Андрiй Геннадiйович ММ 132783 25.02.1999 Московський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 40 100 40 0 0 0
Усього 40 100 40 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 12.04.2012
Кворум зборів** 100
Опис РIШЕННЯ АКЦIОНЕРА № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНИК" (яке складається з однiєї особи) ДЮБКА АНДРIЯ ГЕННАДIЙОВИЧА (iдентифiкацiйний код юридичної особи 23319496) ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Затвердити звiт Правлiння ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Визнати роботу Правлiння ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" у 2011 роцi задовiльною. 2. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 рiк, а саме фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" за 2011 рiк у складi: - Баланс (форма №1-М) на 31.12.2011 року (додається); - Звiт про фiнансовi результати (форма №2-М) за 12 мiсяцiв 2011 року (додається). 3. Затвердити та прийняти до вiдома звiт та висновки Ревiзора ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 4. Затвердити та прийняти до вiдома звiт Наглядової ради ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 5. Затвердити порядок розподiлу прибутку та визначити порядок покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2011 роцi. За пiдсумками дiяльностi Товариства у 2011 роцi Товариством були отриманi збитки. У зв'язку з цим у 2012 роцi дивiденди не нараховувати та не виплачувати 6. Надати згоду на попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року у ходi поточної дiяльностi, на суму понад 25% вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства. Повноваження з укладення зазначених значних правочинiв надати Наглядовiй радi Товариства. ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" складається з однiєї особи. Згiдно iз ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 року повноваження загальних зборiв Товариства здiйснюються акцiонером одноосiбно. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, має статус протоколу загальних зборiв Товариства.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 03.09.2012
Кворум зборів** 100
Опис РIШЕННЯ АКЦIОНЕРА № 2 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНИК" (яке складається з однiєї особи) ДЮБКА АНДРIЯ ГЕННАДIЙОВИЧА (iдентифiкацiйний код юридичної особи 23319496) ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Достроково переобрати персональний склад Наглядової ради ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК", а саме: 1.1 Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у складi Голови Наглядової ради - Ряшенцева Євгена Станiславовича, члена Наглядової ради - Бавикiна Вiктора Миколайовича, члена Наглядової ради - Бортняка Вадима Вiкторовича. 1.2 Обрати строком на 5 (п'ять) рокiв у кiлькостi 3 (трьох) осiб членiв Наглядової ради Товариства у наступному складi: - член Наглядової ради - Бавикiн Вiктор Миколайович; - член Наглядової ради - Бортняк Вадим Вiкторович; - член Наглядової ради - Луценко Вiкторiя Юрiївна. 2. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК". Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки на безоплатнiй основi. Уповноважити Голову правлiння ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" на пiдписання договорiв iз членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки на безоплатнiй основi. Уповноважити Голову правлiння ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" на пiдписання договорiв iз членами Наглядової ради Товариства. ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" складається з однiєї особи. Згiдно iз ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 року повноваження загальних зборiв Товариства здiйснюються акцiонером одноосiбно. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, має статус протоколу загальних зборiв Товариства.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Лябах Юрiй Iванович
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 1725501031
Місцезнаходження 61204 ** Харківська - мiсто Харкiв проспект Перемоги, буд. 72, кв. 72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ №000189
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.02.2007
Міжміський код та телефон (057) 764-50-55
Факс (057) 764-50-55
Вид діяльності Незалежний аудитор
Опис Сертифiкат аудитора серiя "А" № 002033, який виданий на пiдставi Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" рiшенням Аудиторської палати України 02 березня 1995 року № 27 та термiн чинностi сертифiкату продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 18 грудня 2008 року № 197/2 до 02 березня 2014 року. Свiдоцтво № 3547 про внесення до Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, що затверджене рiшенням Аудиторської палати України вiд 24 лютого 2005 року № 146/6 та чинне до 26 листопада 2014 року. Свiдоцтво серiї "АБ" № 000189 про внесення до Реєстр аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, виданого на пiдставi рiшення НКЦПФР України вiд 27 лютого 2007 року № 439, та чинне до 27 листопада 2014 року. Проведення аудиту. Для емiтента здiйснює послуги аудитора.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 ** Київська - мiсто Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. Для емiтента здiйснює послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Азово-Чорноморська iнвестицiйна компанiя у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23915446
Місцезнаходження 61002 * Харківська - мiсто Харкiв вул. Сумська, буд 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №416808
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.07.2008
Міжміський код та телефон (057) 719-49-01
Факс (057) 719-49-01
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Для емiтента здiйснює послуги зберiгача цiнних паперiв.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.08.2010 112/20/1/10 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000087019 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 100 40 4000 100
Опис Акцiї Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Розмiщення цiнних паперiв вiдбувається серед акцiонерiв пiдприємства. Протягом звiтного перiоду додаткової емiсiї не здiйснювалось. Спосiб розмiщення акцiй: закритий (приватний).
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРСИТВО "БУДIВЕЛЬНИК"створене згiдно iз законодавством України та зареєстроване Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської Ради 28.03.1995 року за № 1 480 107 0005 045482. Товариство дiє на пiдставi Статуту, у вiдповiдностi до Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 року та чинного законодавства України.
Важливих подiй розвитку пiдприємства (у тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) у 2012 роцi не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Управлiння емiтентом здiйснюється вiдповiдно до дiючого законодавства (iнформацiя щодо складу, компетенцiї та функцiй органiв управлiння зазначена у вiдповiдному роздiлi звiту). Органiзацiйна структура Товариства єдина, без подiлу на окремi пiдроздiли. Дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв в Товариствi не створювалось. Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На протязi звiтного року пiдприємство в бухгалтерському i в податковому облiку використовувало податковий метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Методика розрахунку суми зносу вiдповiдає вимогам П(с) БО 7 "Основнi засоби", по нематерiальних активах - вимогам П(с) БО 8 "Нематерiальнi активи", iнших П(с) БО та ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", а також обранiй облiковiй полiтицi. Пiдприємство дотримувалось вимог незмiнностi методiв, визначених облiковою полiтикою, стосовно облiку основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу. Метод оцiнки запасiв протягом звiтного перiоду проводився вiдповiдно до П(с)БО №10, поточних зобов"язань - вiдповiдно до П(с)БО №11 "Зобов"язання".
Текст аудиторського висновку
ФIЗИЧНА ОСОБА-ПIДПРИЄМЕЦЬ
ЛЯБАХ ЮРIЙ IВАНОВИЧ
Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв 1725501031,
п/р 2600950078906 у вiддiленнi № 19 АТ банк "Меркурiй", МФО 351663.
Мiсце проживання: проспект Перемоги, будинок № 72, кв. № 72, м. Харкiв, 61204, Україна, телефон 0(57) 754-86-99, 0(57) 764-50-55.
Адреса для кореспонденцiї: а/с 325, м. Харкiв, 61052, Україна. E-mail: lyauditor@ukr.net

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БУДIВЕЛЬНИК"
станом на 31.12.2012 року

Власникам цiнних паперiв та керiвництву
ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК"

ЗВIТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "БУДIВЕЛЬНИК" (код ЄДРПОУ 23319496: юридична адреса: Харкiвська область, м. Харкiв, вулиця Сумська, будинок 96; тел. 0(50) 249-67-21, фактична адреса: Харкiвська область, м. Харкiв, вулиця Сумська, будинок 96; тел. (050)249-67-21; дата державної реєстрацiї 28 березня 1995 року, що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих НСБО на МСФЗ (надалi разом - "попередня фiнансова звiтнiсть").
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у (Примiтцi до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що минув) концептуальної основи спецiального призначення, що _рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних Стандартiв фiнансової звiтностi".
Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною у (Примiтцi до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що минув). Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядають заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Висловлення думки:
На нашу думку фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан публiчного акцiонерного товариства "БУДIВЕЛЬНИК" станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв, змiн у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
У зв'язку з тим, що нас було призначено аудиторами публiчного акцiонерного товариства "БУДIВЕЛЬНИК" протягом 2012 року, ми не мали можливостi бути присутнiми при проведеннi iнвентаризацiї активiв та зобов'язань на початок цього перiоду або впевнитися щодо кiлькостi активiв та зобов'язань iншим способом, оскiльки не були запрошенi для проведення цiєї процедури. Оскiльки залишки активiв та зобов'язань на початок перiоду впливає на визначення результатiв операцiй, ми не мали змоги визначити, чи потрiбнi коригування результатiв операцiй та суми накопиченого нерозподiленого прибутку на початок перiоду 2012 року. Наша аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2012 року була вiдповiдно модифiкована. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод також модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних показникiв.
На думку аудиторiв, аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) є умовно-позитивним (iснує несуттєва невпевненiсть, але не всеохопна). Пiдставою для модифiкацiї є те, що аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань станом на 31 грудня 2012 року, оскiльки не був запрошенi для проведення цiєї процедури публiчного акцiонерного товариства "БУДIВЕЛЬНИК", що є певним обмеженням аудиту. Проте коригування на думку аудиторiв якi могли б бути необхiдними пiсля проведення iнвентаризацiї суттєво не вплинули би на достовiрнiсть та об'єктивнiсть фiнансової звiтностi.
На думку аудиторiв, за винятком впливу коригувань, що могли би бути потрiбнi, якщо аудитори були би в змозi пiдтвердити кiлькiсть активiв та зобов'язань, повний пакет фiнансової звiтностi справедливо й достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан публiчного акцiонерного товариства "БУДIВЕЛЬНИК" станом на 31.12.2012 року його фiнансовi результати, рух грошових коштiв, змiн у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Данi фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства "БУДIВЕЛЬНИК", на думку аудиторiв, вiдповiдають даним облiку. Також данi окремих форм звiтностi не суперечать одна однiй у вiдповiдностi до наказу Мiнiстерства Фiнансiв України "Методичнi рекомендацiй з перевiрки порiвнянностi показникiв фiнансової звiтностi" вiд 22.12.2008 року № 1524 (iз змiнами, внесеними згiдно з Наказами Мiнiстерства фiнансiв вiд 29.12.2009 року № 1572; вiд 15.02.2010 року № 72; вiд 12.01.2011 року № 10; вiд 15.06.2011 року № 722).
Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), привертаємо увагу та той факт, що в найближчому майбутньому публiчне акцiонерне товариство "БУДIВЕЛЬНИК" буде продовжувати вiдчувати вплив нестабiльної економiки в країнi. Наслiдками цього є суттєва невизначенiсть, яка може впливати на майбутнi операцiї, вiдшкодування вартостi активiв публiчного акцiонерного товариства "БУДIВЕЛЬНИК" та здатнiсть обслуговувати та сплачувати свої борги. Публiчне акцiонерне товариство "БУДIВЕЛЬНИК" функцiонує в нестабiльному економiчному середовищi в країнi та у свiтi. Економiчна стабiльнiсть буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, якi проводить Уряд України та свiтова спiльнота. Не iснує чiткого уявлення, якi заходи будуть здiйсненi у зв'язку з iснуючою економiчною ситуацiєю. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Акцiонерного Товариства на найближчi 12 мiсяцiв. Проведений аудит, в свою чергу не виявив суттєвих внутрiшнiх причин та подiй у публiчному акцiонерному товариствi "БУДIВЕЛЬНИК, якi мали би вплив на можливiсть безперервної дiяльностi протягом 12-мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Висновок
На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної у (Примiтцi до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що минув), включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на (Примiтку до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що минув), яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану публiчного акцiонерного товариства "БУДIВЕЛЬНИК", результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання.
Попередню фiнансову звiтнiсть публiчного акцiонерного товариства "БУДIВЕЛЬНИК" було складено в процесi змiни концептуальної основи з НСБО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть публiчного акцiонерного товариства "БУДIВЕЛЬНИК" може бути не прийнятною для iнших цiлей.
Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Iнша допомiжна iнформацiя.
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29 вересня 2011 року № 1360.
Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам законодавства України (п.3 ст. 155 ЦКУ).
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") по результатам аудиту не виявлено.
Критерiї значних правочинiв визначенi статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та визначено значними (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв публiчного акцiонерного товариства "БУДIВЕЛЬНИК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" по результатам аудиту не здiйснювалось.
Публiчне акцiонерне товариство "БУДIВЕЛЬНИК" дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв. Публiчне акцiонерне товариство "БУДIВЕЛЬНИК" застосовує систему внутрiшнього контролю, яка полягає в перевiрцi вже виконаних операцiй з метою перевiрки їх на вiдповiднiсть iнструктивним матерiалам, вказiвкам та нормативним актам чинного законодавства України.
Iнформацiя, отримана в результатi аудиторських процедур, а саме iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв, не виявила суттєвого викривлення фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства "БУДIВЕЛЬНИК" за 2012 рiк, згiдно вимог МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi".
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
1. Повне найменування: ФIЗИЧНА ОСОБА-ПIДПРИЄМЕЦЬ ЛЯБАХ ЮРIЙ IВАНОВИЧ.
2. Сертифiкат аудитора серiя "А" № 002033, який виданий на пiдставi Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" рiшенням Аудиторської палати України 02 березня 1995 року № 27 та термiн чинностi сертифiкату продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 18 грудня 2008 року № 197/2 до 02 березня 2014 року.
3. Свiдоцтво № 3547 про внесення до Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, що затверджене рiшенням Аудиторської палати України вiд 24 лютого 2005 року № 146/6 та чинне до 26 листопада 2014 року.
4. Свiдоцтво серiї "АБ" № 000189 про внесення до Реєстр аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, виданого на пiдставi рiшення НКЦПФР України вiд 27 лютого 2007 року № 439, та чинне до 27 листопада 2014 року.
Дата i номер договору на проведення аудиту:
Договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi вiд 11 квiтня 2013 року за № 11/04/АФЗ/2013.
(При укладаннi договору було досягнуто згоди вiдносно точного характеру завдання, а також форми та змiсту аудиторського висновку.)
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку - 11 квiтня 2013 року
Дата закiнчення - 16 квiтня 2013 року.
Фiзична
особа-пiдприємець Ю.I. Лябах (сертифiкат аудитора серiї "А" № 002033, виданий рiшенням Аудиторської палати
М.П. України вiд 02 березня 1995 року № 27, сертифiкат чинний до 02 березня 2014 року)
Дата аудиторського висновку.
Аудиторський висновок складено 16 квiтня 2013 року за № 11/04/АФЗ/2013 у 3-х примiрниках, 2 з котрих отримало публiчне акцiонерне товариство "БУДIВЕЛЬНИК".
Адреса: Україна, 61204, Харкiвська обл., м. Харкiв, проспект Перемоги, будинок 72, квартира 72; Адреса для кореспонденцiї: 61052, м. Харкiв-52, а/с 325; тел. 0(57)764-50-55; e-mail: Iyauditor@ukr.net
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основнi види дiяльностi Товариства: оптова торгiвля верстатами, дiяльнiсть посередникiв, що спецiалiзуються в торгiвлi iншими товарами, надання iнших iндивiдуальних послуг, н. в. i. у., iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах, ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення.
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi та перспектiвнi плани розвiтку емiтента вiдсутнi. Ризики в дiяльностi Товариства не прогнозуются. Щодо iнших питань iнформацiя не наводиться у зв'язку з вiдсутнiстю в штатi Товариства працiвникiв, що здiйснюють вiдповiдний аналiз.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв значних вiдчужень або придбань активiв не вiдбувалося. Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Iнформацiю про основнi засоби наведено у вiдповiдному роздiлi звiту. Оренда основних засобiв не здiйснюється, також у звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв. Ступiнь використання обладнання оцiнюється емiтентом як близька до 100%. Мiсцезнаходженням основних засобiв є юридична адреса пiдприємства. Товариство на наступний рiк планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв не має через незадовiльне фiнансове становище.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Нестабiльнiсть законодавства та iнфляцiя при довгостроковому iнвестицiйному циклi породжує непрогнозованiсть стану Товариства. Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттєвими є: загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у серi дiяльностi емiтента, рiзке коливання цiн на енергоносiї ), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. Крiм того, iстотними проблемами, що мають великий вплив є недосконала законодавча полiтика, що часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмеження, високi ставки податкiв, проблеми, що пов'язанi з вiдшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток пiдприємства велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює отримання дозволiв. Складнiсть отримання банкiвських кредитiв. На сьогоднi загрози банкрутства для компанiї не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi компанiї не має.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Випадкiв сплати Товариством штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Робочого капiталу для поточних потреб Товариству достатньо; фiнансова дiяльнiсть забезпечується власними коштами. Банкiвський кредит не отримували. Iнвестицiй не залучали.
Можливi шляхи покращення лiквiдностi фахiвцами емiтента не вивчена, опитування фахiвцiв Товариства на предмет отримання в них вiдповiдних оцiнок не провадилося.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Договори укладаються та виконуються своєчасно.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Рiшень щодо стратегiї подальшої дiяльностi Товариства не приймалося.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки нових технологiй у звiтному перiодi не здiйснювались. У зв'язку з цим вiдповiднi витрати вiдсутнi та не передбаченi на майбутнє.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Протягом звiтного перiоду судових справ, стороною в яких виступало б Товариство або його посадовi особи, не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
За звiтний перiод Товариство не мало таких факторiв господарської дiяльностi, якi вiдповiдно до дiючого законодавства класифiкуються, як такi, що впливають на вартiсть цiнних паперiв або розмiр доходiв по ним. Викупу власних акцiй Товариством за звiтний рiк не вiдбувалося. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Результатiв та аналiза господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi в Товариствi не проводилось.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0
Опис На балансi Товариства числяться основнi засоби. Початкова вартiсть - 3000,00 грн., амортизацiя - 3000,00 грн., залiшкова вартисть - 0 грн. У зв'язку з цим iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю) вiдсутня.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 7 6
Статутний капітал (тис. грн.) 4 4
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4 4
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485.
Висновок Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх вiдповiднiсть вимогам статтi 155 ЦКУ.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 37 X X
Усього зобов'язань X 41 X X
Опис: Облiк зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi чинним законодавством України та Наказом по ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 06 сiчня 2012 року № 1 та вимогам МСФО 19 "Виплати працiвникам", МСФО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2012 року вiдсутнi. Зобов’язання за кредитами банку, цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права на кiнець звiтного перiоду в Товариствi вiдсутнi. Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2012 року признанi у сумi – 41 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 153 тис. грн., а саме: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 4 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 1 тис.грн. (кредиторська заборгованiсть є поточною зi строком виникнення до одного року); - поточнi зобов’язання за розрахунками: - з бюджетом - 4 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 1 тис.грн.; - зi страхування – 1 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду не змiнилась; - з оплати працi – 26 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 5 тис.грн. Поточнi зобов’язання облiковуються за номiнальною вартiстю.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
03.09.2012 03.09.2012 Відомості про проведення загальних зборів
27.03.2012 27.03.2012 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
26.03.2012 27.03.2012 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 02 01
2 2011 02 01
3 2010 05 04

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" складається з однiєї особи. Повноваження загальних зборiв Товариства здiйснюються акцiонером одноосiбно. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, має статус протоколу загальних зборiв Товариства. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): д/в Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 003
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 000
Кількість представників держави 000
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 000
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 00000
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 000

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 002

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/в
Інші (запишіть) д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Члени Наглядової ради мають бути право- та дiєздатними, мати вищу освiту. Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 001 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): - Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Ні Так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/в
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) д/в

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
-
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
-
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
-
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
-
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
-
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
-
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
-
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
-
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
-
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
-
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
--
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
-

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIВЕЛЬНИК" за ЄДРПОУ 23319496
Територія за КОАТУУ 6310136600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.62
Середня кількість працівників 00004
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 61002, мiсто Харкiв, вул. Сумська, буд. 96
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 000000000000000 000000000000000
- первісна вартість 011 000000000000000 000000000000000
- накопичена амортизація 012 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 000000000000000 000000000000000
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 000000000000000 000000000000000
- первісна вартість 031 000000000000000 000000000000000
- знос 032 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 000000000000000 000000000000000
- первісна вартість 036 000000000000000 000000000000000
- накопичена амортизація 037 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 000000000000000 000000000000000
- інші фінансові інвестиції 045 000000000000000 000000000000000
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 000000000000000 000000000000000
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 000000000000000 000000000000000
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 000000000000000 000000000000000
Знос інвестиційної нерухомості 057 000000000000000 000000000000000
Відстрочені податкові активи 060 000000000000000 000000000000000
Гудвіл 065 000000000000000 000000000000000
Інші необоротні активи 070 000000000000000 000000000000003
Гудвіл при консолідації 075 000000000000000 000000000000000
Усього за розділом I 080 000000000000000 000000000000003
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 000000000000000 000000000000000
Поточні біологічні активи 110 000000000000000 000000000000000
Незавершене виробництво 120 000000000000000 000000000000000
Готова продукція 130 000000000000000 000000000000000
Товари 140 000000000000150 000000000000000
Векселі одержані 150 000000000000000 000000000000000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 000000000000016 000000000000010
- первісна вартість 161 000000000000016 000000000000010
- резерв сумнівних боргів 162 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 000000000000000 000000000000000
- за виданими авансами 180 000000000000000 000000000000000
- з нарахованих доходів 190 000000000000000 000000000000000
- із внутрішніх розрахунків 200 000000000000000 000000000000000
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 000000000000000 000000000000000
Поточні фінансові інвестиції 220 000000000000000 000000000000000
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 000000000000018 000000000000000
- у т.ч. в касі 231 000000000000000 000000000000000
- в іноземній валюті 240 000000000000000 000000000000000
Інші оборотні активи 250 000000000000016 000000000000035
Усього за розділом II 260 000000000000200 000000000000045
III. Витрати майбутніх періодів 270 000000000000000 000000000000000
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 000000000000000 000000000000000
Баланс 280 000000000000200 000000000000048
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 000000000000004 000000000000004
Пайовий капітал 310 000000000000000 000000000000000
Додатковий вкладений капітал 320 000000000000000 000000000000000
Інший додатковий капітал 330 000000000000000 000000000000000
Резервний капітал 340 000000000000000 000000000000000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 000000000000002 000000000000003
Неоплачений капітал 360 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Вилучений капітал 370 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Накопичена курсова різниця 375 000000000000000 000000000000000
Усього за розділом I 380 000000000000006 000000000000007
Частка меншості 385 000000000000000 000000000000000
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 000000000000000 000000000000000
Інші забезпечення 410 000000000000000 000000000000000
Сума страхових резервів 415 000000000000000 000000000000000
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 000000000000000 000000000000000
Цільове фінансування 420 000000000000000 000000000000000
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 000000000000000
Усього за розділом II 430 000000000000000 000000000000000
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 000000000000000 000000000000000
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 000000000000000 000000000000000
Відстрочені податкові зобов’язання 460 000000000000000 000000000000000
Інші довгострокові зобов’язання 470 000000000000000 000000000000000
Усього за розділом III 480 000000000000000 000000000000000
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 000000000000000 000000000000000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 000000000000000 000000000000000
Векселі видані 520 000000000000000 000000000000000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 000000000000003 000000000000004
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 000000000000000 000000000000000
- з бюджетом 550 000000000000003 000000000000004
- з позабюджетних платежів 560 000000000000000 000000000000000
- зі страхування 570 000000000000001 000000000000001
- з оплати праці 580 000000000000021 000000000000026
- з учасниками 590 000000000000000 000000000000000
- із внутрішніх розрахунків 600 000000000000000 000000000000000
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 000000000000000 000000000000000
Інші поточні зобов'язання 610 000000000000166 000000000000006
Усього за розділом IV 620 000000000000194 000000000000041
V. Доходи майбутніх періодів 630 000000000000000 000000000000000
Баланс 640 000000000000200 000000000000048
Примітки Облiкова полiтика у ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" регламентується чинним законодавством України та Наказом по ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК", "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 06 сiчня 2012 року № 1.
За результатами аналiзу облiкової полiтики можна зробити висновки, щодо певних коригувань, якi зроблено ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК", при представленнi фiнансових звiтiв за МСФЗ, а саме:
- переглянута вартiсть основних засобiв та їх визнання на предмет корисностi;
- переглянутi методи амортизацiї основних засобiв;
- переглянути оцiнку запасiв щодо визначення за найменшого з двох показникiв: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї;
- розглянути оцiнку необоротних активiв, призначених для продажу.
Керівник Дюбко Андрiй Геннадiйович
Головний бухгалтер Бєлiкова Дiна Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIВЕЛЬНИК" за ЄДРПОУ 23319496
Територія за КОАТУУ 6310136600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.62
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 000000000000245 000000000000152
Податок на додану вартість 015 000000000000000 000000000000000
Акцизний збір 020 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
025 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 000000000000245 000000000000152
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 000000000000222 ) ( 000000000000140 )
Валовий:
- прибуток 050 000000000000023 000000000000012
- збиток 055 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Інші операційні доходи 060 000000000000000 000000000000313
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 000000000000000 000000000000000
Адміністративні витрати 070 ( 000000000000022 ) ( 000000000000011 )
Витрати на збут 080 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Інші операційні витрати 090 ( 000000000000000 ) ( 000000000000313 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 000000000000001 000000000000001
- збиток 105 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Доход від участі в капіталі 110 000000000000000 000000000000000
Інші фінансові доходи 120 000000000000000 000000000000000
Інші доходи 130 000000000000352 000000000000000
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 000000000000000
Фінансові витрати 140 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Інші витрати 160 ( 000000000000352 ) ( 000000000000000 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 000000000000000 000000000000000
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 000000000000001 000000000000001
- збиток 175 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 000000000000000 000000000000000
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 000000000000000 ) ( 000000000000001 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 000000000000000 000000000000000
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 000000000000001 000000000000000
- збиток 195 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Надзвичайні:
- доходи 200 000000000000000 000000000000000
- витрати 205 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Частка меншості 215 000000000000000 000000000000000
Чистий:
- прибуток 220 000000000000001 000000000000000
- збиток 225 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 000000000000000 000000000000000
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 000000000000212 000000000000140
Витрати на оплату праці 240 000000000000014 000000000000008
Відрахування на соціальні заходи 250 000000000000006 000000000000003
Амортизація 260 000000000000000 000000000000000
Інші операційни витрати 270 000000000000012 000000000000313
Разом 280 000000000000244 000000000000464
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 40 40
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 40 40
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0
Примітки Фiнансова звiтнiсть ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" складена на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV з урахуванням внесених до нього змiн та згiдно з МСБО 18 "Дохiд" для забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв i процедур при вiдображеннi поточних операцiй в облiку.
Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається вiдповiдно до вимог МСБО 2 "Запаси".
До форми № 2, протягом року коригувань та змiн не вносилось.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод - 245 тис. грн.
Разом чистi доходи вiд операцiйної дiяльностi склали - 245 тис. грн.
Разом витрати вiд операцiйної дiяльностi склали - 244 тис. грн.,
а саме:
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 222 тис. грн.,
- адмiнiстративнi витрати - 22 тис. грн.
По елементах операцiйних витрат:
- матерiальнi витрати - 212 тис. грн.
- витрати на оплату працi - 14 тис..грн.;
- вiдрахування на соцiальнi заходи - 6 тис. грн.;
- послуги стороннiх органiзацiй - 12 тис. грн.
Чистий прибуток (ряд 220) за звiтний 2012 рiк становить - 1 тис. грн.
Керівник Дюбко Андрiй Геннадiйович
Головний бухгалтер Бєлiкова Дiна Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIВЕЛЬНИК" за ЄДРПОУ 23319496
Територія за КОАТУУ 6310136600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.62
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 000000000000015 000000000000026
Погашення векселів одержаних 015 000000000000000 000000000000000
Покупців і замовників авансів 020 000000000000099 000000000000452
Повернення авансів 030 000000000000008 000000000000000
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 000000000000000 000000000000000
Бюджету податку на додану вартість 040 000000000000000 000000000000000
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 000000000000000 000000000000000
Отримання субсидій, дотацій 050 000000000000000 000000000000000
Цільового фінансування 060 000000000000000 000000000000000
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 000000000000000 000000000000000
Інші надходження 080 000000000000352 000000000000000
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 000000000000006 ) ( 000000000000072 )
Авансів 095 ( 000000000000089 ) ( 000000000000223 )
Повернення авансів 100 ( 000000000000022 ) ( 000000000000140 )
Працівникам 105 ( 000000000000007 ) ( 000000000000013 )
Витрат на відрядження 110 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 000000000000001 ) ( 000000000000000 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 000000000000006 ) ( 000000000000007 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 000000000000001 ) ( 000000000000003 )
Цільових внесків 140 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Інші витрачання 145 ( 000000000000360 ) ( 000000000000002 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -00000000000018 000000000000018
Рух коштів від надзвичайних подій 160 000000000000000 000000000000000
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -00000000000018 000000000000018
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 000000000000000 000000000000000
- необоротних активів 190 000000000000000 000000000000000
- майнових комплексів 200 000000000000000 000000000000000
Отримані:
- відсотки 210 000000000000000 000000000000000
- дивіденди 220 000000000000000 000000000000000
Інші надходження 230 000000000000000 000000000000000
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
- необоротних активів 250 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
- майнових комплексів 260 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Інші платежі 270 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 000000000000000 000000000000000
Рух коштів від надзвичайних подій 290 000000000000000 000000000000000
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 000000000000000 000000000000000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 000000000000000 000000000000000
Отримані позики 320 000000000000000 000000000000000
Інші надходження 330 000000000000000 000000000000000
Погашення позик 340 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Сплачені дивіденди 350 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Інші платежі 360 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 000000000000000 000000000000000
Рух коштів від надзвичайних подій 380 000000000000000 000000000000000
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 000000000000000 000000000000000
Чистий рух коштів за звітній період 400 -00000000000018 000000000000018
Залишок коштів на початок року 410 000000000000018 000000000000000
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 000000000000000 000000000000000
Залишок коштів на кінець року 430 000000000000000 000000000000018
Примітки Звiт про грошовi потоки складений у вiдповiдностi що регламентується чинним законодавством України та Наказом по ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 03 сiчня 2012 року № 1 та вимогам МСФЗ.
За результатами аналiзу облiкової полiтики можна зробити висновки, що ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" , при складаннi Звiту про грошовi потоки застосовує, прямий метод, згiдно МСБО 7 " звiт про рух грошових коштiв" , де розкрито iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд продажу товарiв, робiт (послуг).
Рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi:
Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi товариства з отримання доходу.
Керівник Дюбко Андрiй Геннадiйович
Головний бухгалтер Бєлiкова Дiна Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIВЕЛЬНИК" за ЄДРПОУ 23319496
Територія за КОАТУУ 6310136600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.62
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 000000000000004 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000002 000000000000000 000000000000000 000000000000006
Коригування:
Зміна облікової політики 020 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Виправлення помилок 030 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Інші зміни 040 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Скоригований залишок на початок року 050 000000000000004 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000002 000000000000000 000000000000000 000000000000006
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Уцінка основних засобів 070 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 ) ( 000000000000000 )
120 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000001 000000000000000 000000000000000 000000000000001
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Відрахування до резервного капіталу 160 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
170 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Погашення заборгованості з капіталу 190 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
200 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Вилучення частки в капіталі 240 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Зменшення номінальної вартості акцій 250 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Безкоштовно отримані активи 270 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
280 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Разом змін в капіталі 290 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000001 000000000000000 000000000000000 000000000000001
Залишок на кінець року 300 000000000000004 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000003 000000000000000 000000000000000 000000000000007
Примітки Звiт про власний капiтал складений у вiдповiдностi що регламентується чинним законодавством України та наказом по ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 03 сiчня 2012 року № 1 та вимогам МСФЗ та МСБО.
Вiдомостi про власний капiтал
Статутний капiтал Товариства становить 4 000,00 (Чотири тисячi) грн. 00 коп., який роздiлений на 40 (Сорок) простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї 100,00 (Сто) грн. 00 коп. Статутний капiтал сплачений повнiстю у сумi 4 000,00 (Чотири тисячi) грн., тобто на 100%.
Нерозподiлений прибуток станом на 01.01.2012 року признано - 2 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.01.2012 року складає - 3 тис. грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 1 тис. грн.
Загальна сума власного капiталу Товариства становить 7 тис. грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 1 тис. грн.
Чистий прибуток на одну просту акцiю складає - 40 грн.
Дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися.
Керівник Дюбко Андрiй Геннадiйович
Головний бухгалтер Бєлiкова Дiна Миколаївна

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 0 0
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 0
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 0 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 0 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 0 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 0
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Дюбко Андрiй Геннадiйович
Головний бухгалтер Бєлiкова Дiна Миколаївна

Інформація щодо аудиторського висновку

Iнформацiя щодо аудиторського висновку наведена в роздiлi "Опис бiзнесу".

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI за 2012 рiк
ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК"
Загальна iнформацiя про товариство
Публiчне акцiонерне товариство „БУДIВЕЛЬНИК” засноване у 1995 роцi
Основними видами дiяльностi, якими займається товариство, є:
• Оптова торгiвля верстатами;
• Дiяльнiсть посередникiв, що спецiалiзуються в торгiвлi iншими товарами;
• Надання iнших iндивiдуальних послуг н.в.i.у.;
• Iншi види роздрiбної торгiвлi в не спецiалiзованих магазинах;
• Ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення.
Середня кiлькiсть працiвникiв товариства на кiнець 2012 р. становила 4 чол.
Розподiл прибутку здiйснюється за рiшенням зборiв акцiонерiв.

Продовження тексту приміток

I. Роздiл "БАЛАНС" (Звiт про фiнансовий стан)
Облiкова полiтика у ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК” регламентується чинним законодавством України та Наказом по ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК", "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 06 сiчня 2012 року № 1.
За результатами аналiзу облiкової полiтики можна зробити висновки, щодо певних коригувань, якi зроблено ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК”, при представленнi фiнансових звiтiв за МСФЗ,
а саме:
? переглянута вартiсть основних засобiв та їх визнання на предмет корисностi;
? переглянутi методи амортизацiї основних засобiв;
? переглянути оцiнку запасiв щодо визначення за найменшого з двох показникiв: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї;
? розглянути оцiнку необоротних активiв, призначених для продажу.
Основнi засоби:
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю. Основнi засоби, придбанi до 1996 року, вiдображаються з урахуванням переоцiнок, здiйснених вiдповiдно до Постанов Кабiнету Мiнiстрiв України. Товариство має на облiку основнi засоби промислового та непромислового характеру. Амортизацiя нараховується методом, встановленим податковим законодавством. Пiсля проведення трансформацiї фiнансової звiтностi на 01.01.2012 року, згiдно вимог МСБО 16 „Основнi засоби”, не признано активом основнi засоби повнiстю зношенi. ( До проведення трансформацiї фiнансової звiтностi - первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2012 року складала – 3 тис. грн. i Знос – 3 тис.грн.)
Протягом року основних засобiв не придбали.
Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та МСБО 16 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв, iнвентаризацiї. Дооцiнка та уцiнка у 2012 роцi не проводилась. Для вiдображення у облiку оцiнки основних засобiв Товариством обрано, згiдно МСБО 16 – модель собiвартостi. Методи визначення амортизацiї (зносу) вибранi у ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" протягом звiтного перiоду не змiнювались.
Запаси
Виробничi запаси станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.
Товари на 01.01.2012 року складали 150 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду реалiзовано.
Вибуття виробничих запасiв вiдображається за методами iдентифiкованої та середньозваженої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що враховуються на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети", списувалася з балансу при передачi в експлуатацiю з наступною органiзацiєю оперативного облiку в мiсцях експлуатацiї. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятої у ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" облiкової полiтики.
Дооцiнка та уцiнка запасiв у 2012 роцi не проводилася. Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України.
Дебiторська заборгованiсть складає на 31.12.2012 року складає - 10 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 6 тис.грн.,
а саме:
- за роботи, послуги – 10тис.грн., (дебiторська заборгованiсть зi строком виникнення до одного року);
Резерв сумнiвних боргiв не створювався. Дебiторська заборгованiсть поточна облiковується за собiвартiстю згiдно МСБО 39 „Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнки”.
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637.За результатами аналiзу облiкової полiтики можна зробити висновки, що ПАТ "Будiвельник” застосовує, прямий метод, згiдно МСБО 7 “Рух грошових коштiв”, де розкрито iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв. (Надходження та використання грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi).
Станом на 31.12.2012 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають 0 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 18 тис. грн.
Iншi оборотнi активи станом на 01.01.2012 року складають 16 тис. грн. ( При трансформацiї фiнансової звiтностi на 01.01.2012 року були признанi активом витрати майбутнiх перiодiв у сумi 16 тис. грн. i вiднесенi до iнших оборотних активiв)
На 31.12.2012 року iншi оборотнi активи складають 35 тис. грн.
Вiдомостi про власний капiтал
Статутний капiтал Товариства становить 4 000,00 (Чотири тисячi) грн. 00 коп., який роздiлений на 40 (Сорок) простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї 100,00 (Сто) грн. 00 коп. Статутний капiтал сплачений повнiстю у сумi 4 000,00 (Чотири тисячi) грн., тобто на 100%.
Нерозподiлений прибуток станом на 01.01.2012 року признано – 2 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.01.2012 року складає – 3 тис. грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 1 тис. грн.
Загальна сума власного капiталу Товариства становить 7 тис. грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 1 тис. грн.
Забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування на 31.12.2012 року вiдсутнi.
Зобов’язання:
Облiк зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi чинним законодавством України та Наказом по ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 06 сiчня 2012 року № 1 та вимогам МСФО 19 "Виплати працiвникам", МСФО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.
Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2012 року признанi у сумi – 41 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 153 тис. грн., а саме:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 4 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 1 тис.грн. (кредиторська заборгованiсть є поточною зi строком виникнення до одного року);
- поточнi зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом - 4 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 1 тис.грн.;
- зi страхування – 1 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду не змiнилась;
- з оплати працi – 26 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 5 тис.грн.;
- Iншi поточнi зобов'язання – 6 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 160 тис.грн.
Поточнi зобов’язання облiковуються за номiнальною вартiстю.

Продовження тексту приміток

II. Роздiл Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "БУДIВЕЛЬНИК" складена на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV з урахуванням внесених до нього змiн та згiдно з МСБО 18 "Дохiд" для забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв i процедур при вiдображеннi поточних операцiй в облiку.
Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається вiдповiдно до вимог МСБО 2 "Запаси".
До форми № 2, протягом року коригувань та змiн не вносилось.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод – 245 тис. грн.
Разом чистi доходи вiд операцiйної дiяльностi склали – 245 тис. грн.
Разом витрати вiд операцiйної дiяльностi склали – 244 тис. грн.,
а саме:
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 222 тис. грн.,
- адмiнiстративнi витрати – 22 тис. грн.
По елементах операцiйних витрат:
- матерiальнi витрати – 212 тис. грн.
- витрати на оплату працi - 14 тис..грн.;
- вiдрахування на соцiальнi заходи – 6 тис. грн.;
- послуги стороннiх органiзацiй - 12 тис. грн.
Чистий прибуток (ряд 220) за звiтний 2012 рiк становить – 1 тис. грн.

Продовження тексту приміток

III. Роздiл Звiт про рух грошових коштiв (Звiт про рух коштiв)
Звiт про грошовi потоки складений у вiдповiдностi що регламентується чинним законодавством України та Наказом по ПАТ “БУДIВЕЛЬНИК” "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 03 сiчня 2012 року № 1 та вимогам МСФЗ.
За результатами аналiзу облiкової полiтики можна зробити висновки, що ПАТ “БУДIВЕЛЬНИК” , при складаннi Звiту про грошовi потоки застосовує, прямий метод, згiдно МСБО 7 “звiт про рух грошових коштiв” , де розкрито iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд продажу товарiв, робiт (послуг).
Рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi:
Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi товариства з отримання доходу.
1. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi товариства, що приносить доходи, тобто:
- грошовi надходження вiд продажу товарiв та надання послуг;
- грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв;
- грошовi виплати постачальникам за товари та послуги;
- грошовi виплати службовцям, та iнше.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить – (18) тис. грн.
2. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi:
iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, активiв, вiднесених до поточних;
фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти;
Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає:
- грошовi витрати на придбання необоротних активiв;
- грошовi надходження вiд продажу необоротних активiв;
- iншi платежi.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi становить – 0 тис. грн.
3. Рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi:
Фiнансова дiяльнiсть - це находження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами i включають така статтi:
- надходження власного капiталу;
- отриманi позики;
- погашення позик;
- сплаченi дивiденди;
- iншi платежi
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi становить - 0 тис. грн.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод – (18) тис. грн.
Залишок коштiв на початок 2012 року – 18 тис. грн.
Залишок коштiв на кiнець 2012 року - 0 тис. грн.
IV. Роздiл Звiт про власний капiтал)
Звiт про власний капiтал складений у вiдповiдностi що регламентується чинним законодавством України та наказом по ПАТ “БУДIВЕЛЬНИК” "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 03 сiчня 2012 року № 1 та вимогам МСФЗ та МСБО.
Вiдомостi про власний капiтал
Статутний капiтал Товариства становить 4 000,00 (Чотири тисячi) грн. 00 коп., який роздiлений на 40 (Сорок) простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї 100,00 (Сто) грн. 00 коп. Статутний капiтал сплачений повнiстю у сумi 4 000,00 (Чотири тисячi) грн., тобто на 100%.
Нерозподiлений прибуток станом на 01.01.2012 року признано – 2 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.01.2012 року складає – 3 тис. грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 1 тис. грн.
Загальна сума власного капiталу Товариства становить 7 тис. грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 1 тис. грн.
Чистий прибуток на одну просту акцiю складає – 40 грн.
Дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися.